శ్రీ కంచి కామకోటి శంకరమఠం బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మద్దులపల్లి దత్తాత్రేయశాస్త్రి “శ్రీ మద్భగవద్గీతా సారం”

by vizagwebnews.com

శ్రీ కంచి కామకోటి శంకర మఠం విశాఖపట్నం మరియు శ్రీ గీత ప్రచార సమితి సంయుక్తం ఆధ్వర్యంలో అద్వైత సిద్ది రత్నాకర శ్రీ మద్భగవద్గీతాచార్య శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మద్దులపల్లి దత్తాత్రేయ శాస్త్రి గారిచే ” శ్రీ మద్భగవద్గీతా సారం”

Related Articles

Leave a Comment