లక్ష్మణ సమేత శ్రీసీతారామచంద్రస్వామిగా భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన శ్రీజగన్నాధుడు

by vizagwebnews.com

#vizagwebnews
లక్ష్మణ సమేత శ్రీసీతారామచంద్రస్వామిగా భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన శ్రీజగన్నాధుడు

Related Articles

Leave a Comment