48 గంటల పాటు ప్రశిక్షణ శిబిరం గ్రీన్‌సిటీలో నిర్వాహిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన భారతీయ జనాత పార్టీ.

by admin
0 views

You may also like