బేటి భచవొ బేటి పడవో పధకని ప్రజలలొనికి తిసుకువెళ్ళుతున్నా భ.జ.పా నాయకులు

by admin
2 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/MOismgXcT-w” title=”బేటి భచవొ బేటి పడవో పధకని ప్రజలలొనికి తిసుకువెళ్ళుతున్నా భ.జ.పా నాయకులు “][/vc_column][/vc_row]

You may also like