9 జీల్లాల్లో పర్యటించి యస్.సి, యస్.టిలకు తక్షణమే న్యాయం జరిగేల చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపిన యస్.సి,యస్.టి కమీషన్ చైర్మన్ కారెం శివాజీ.

by admin
2 views

You may also like