12-08-16తేది నుండి జరగనున్న కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా శుద్దిచేయబడిన పవిత్ర కృష్ణా జలాలను తపాలా శాఖ ద్వారా పంపిణీ 500మి.లీ 30/-రూ..

by admin
0 views

You may also like