స్వర్గీయ పి.వి నరసింహరావు జయంతి సందర్భంగా పలు పార్టినాయకులు పూలమాలతో ఘనంగా నివాళ్ళులు అర్పించారు.

by admin
5 views

You may also like