సి.యం.ఆర్ ఇంటర్‌మీడియాస్పోర్ట్స్ వీజేతలకు బహుమతులు, మేరిట్‌విద్యార్దులకు ప్రోత్సహక పరితోషకప్రధానోత్సవం జూలై10వ తేదిన వై.వి.ఎస్.మూర్తి ఆడిటోరియంలో జరుపనున్నట్లు తెలిపిన గంట్లశ్రీనుబాబు.

by admin
1 views

You may also like