శ్రీలక్ష్మిమహావిష్ణువు శేషపనుపు అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం కల్పించిన శ్రీశ్రీశ్రీజగనాధస్వామి

by prasad
2 views

శ్రీలక్ష్మిమహావిష్ణువు శేషపనుపు అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం కల్పించిన శ్రీశ్రీశ్రీజగనాధస్వామి

You may also like