శ్రీదుర్గలమ్మా అమ్మవారి దేవస్ధానంలో ట్రాస్టిల ప్రమాణస్వీకరం చేయించిన వాసుపల్లి గణేష్‌కుమార్.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment