వెంకన్న ఆస్థుల లెక్క తర్వాత చూద్దాం. ముందు విభజన లెక్కలు తేల్చన్ది.

by admin
2 views

https://youtu.be/XUQEn7nuzjc

You may also like