విశాఖ మాన్యం ఆరుకులోయ బొర్రాజంక్షన్ వద్ద లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తూన్న గంజాయిని పోలీసులు స్వదినం చేసుకున్నరు.

by admin
0 views

You may also like