వనం-మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా జీల్లా కలక్టర్ ఆఫిసులో ప్రాంగణంలో మొక్కలను నాటీన కలక్టర్ ప్రవిణ్‌కుమార్.

by admin
0 views

You may also like