లక్ష గాజులతో గజలక్ష్మీఅమ్మవారిగా భక్తులకు దర్శనము కల్పించిన శ్రీకనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారు#vizagwebnews

by prasad
13 views

లక్ష గాజులతో గజలక్ష్మీఅమ్మవారిగా భక్తులకు దర్శనము కల్పించిన శ్రీకనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారు#vizagwebnews

You may also like