బలరామ, సుభద్ర సమేత శ్రీకృష్ణుని గా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీశ్రీశ్రీజగనాధస్వామి వారు

by prasad
3 views

బలరామ, సుభద్ర సమేత శ్రీకృష్ణుని గా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీశ్రీశ్రీజగనాధస్వామి వారు

You may also like