దేవాలయ వ్యవస్దను నాశనం చేసిన సహయక కమిషనర్ పై షిర్డీసాయి భక్తుల అగ్రహం.

by admin
0 views

You may also like