దక్యుమెంటు రైటర్స్ కు ప్రభుత్వం అన్యాయం చెస్తుందని దిని వలన తమకే కాక ప్రజలకు కుడ ఇబ్బందులు ఉన్నయని తెలిపిన దక్యుమెంటు రైటర్స్ యూనియన్ నాయకులు

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/PwK-zduiGq4″ title=”దక్యుమెంటు రైటర్స్ కు ప్రభుత్వం అన్యాయం చెస్తుందని దిని వలన తమకే కాక ప్రజలకు కుడ ఇబ్బందులు ఉన్నయని తెలిపిన దక్యుమెంటు రైటర్స్ యూనియన్ నాయకులు”][/vc_column][/vc_row]

You may also like