చోడవరం స్వయంభూ శ్రీ విగ్నేశ్వర స్వామి7 వ రోజు సిందూర అలంకరణ లో కార్యసిద్ది గణపతి స్వామి వారు దర్శనం

by prasad
12 views

చోడవరం స్వయంభూ శ్రీ విగ్నేశ్వర స్వామి7 వ రోజు సిందూర అలంకరణ లో కార్యసిద్ది గణపతి స్వామి వారు దర్శనం #vizagwebnews

You may also like