చాతుర్మాస ఆధ్యాత్మిక సంబరానికి జైనులంతా శోభాయాత్రను కలశాలతో నిర్వాహించారు.

by admin
1 views

You may also like