చందన అలకంలో భక్తులకు దర్శనం కల్పించిన చోడవరం శ్రీ స్వయభూ విఘ్నశ్వర స్వామి

by prasad
6 views

చందన అలకంలో భక్తులకు దర్శనం కల్పించిన చోడవరం శ్రీ స్వయభూ విఘ్నశ్వర స్వామి

You may also like