కులం పేరుతో దూషీంచిన వారిని కఠినంగా శిక్షీంచాలి.

by admin
0 views

You may also like