కాపుజాతిని ప్రక్కదారి పట్టించుటకు ప్రయత్నస్తున్న స్వార్డపూరిత అధికార పార్టీ కాపుమంత్రులకు కాపు జేఎసి హెచ్చరిక.

by admin
1 views

You may also like