ఒకేస్ధలాన్ని ఇద్దరికి రిజర్‌వేషన్ చేయించారని న్యాయం కావాలని కోరితూ మిడియాని ఆశ్రయించిన భాదితులు.

by admin
0 views

You may also like