ఉత్తరనియెజకవర్గ ఎమ్.ఎల్.ఏ విఘ్ణకుమార్‌రాజు పల్స్‌సర్వేవలన ఉపయెగాలుపై తమ కార్యలయంలో సమావేశం నిర్వాహించారు.

by admin
2 views

You may also like