ఆగస్ట్ 16 వ తేదీ కి విశాఖ జిల్లాలో ఓటరు జాబితా పరిశీలన పూర్తీ చేస్తామని కలక్టర్ ఎన్.యువరాజ్ వెల్లడి.

by admin
1 views

You may also like