అణువిద్యుత్ కేంద్రణి నిర్మాణంచేపడితే జరిగే పరిణమాలపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్‌ను సి.పి.యం ఆధ్వర్యంలో నిర్వాహించారు.

by admin
0 views

You may also like