విశాఖలో ప్రతిష్టత్మకంగా ముఖ్యమంత్రి చెతులు మిదుగా విశాఖ ఉత్సవ్ ప్రారంభొత్ర్సవం

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/obDJ2vOOjwY” title=”విశాఖలో ప్రతిష్టత్మకంగా ముఖ్యమంత్రి చెతులు మిదుగా విశాఖ ఉత్సవ్ ప్రారంభొత్ర్సవం”][/vc_column][/vc_row]

You may also like