విద్యర్దులకు పరిక్షకేంద్రలలొ అన్ని సౌకర్యలను సమకుర్చండి అవకతవకులు చెస్తే అదికరులపై కటిన చర్యలు తిసుకుంటం విద్యాశాఖమంత్రి

by admin
2 views

You may also like