శాకంబారీ అలంకారంలో విజయలక్ష్మీగా శ్రీకనకమహలక్ష్మీ అమ్మవారు.

by admin
0 views

You may also like