శ్రీశ్రీశ్రీ జగన్నాధస్వామి వారి కళ్యణ రధయాత్రకు అందరూ ఆహ్వనీతులే.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment