శ్రీమాన్ రామనుజస్వామి వారి జయంతి వేడుకలను రాజస్ధాన్ మండలి విశాఖలో ఘనంగా నిర్వాహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

by admin
0 views

You may also like