శ్రీకనకమహలక్ష్మీఅమ్మవారి దేవాస్దానంలో శ్రావణలక్ష్మీపూజలను ప్రారంభించిన వాసుపల్లి గణేష్‌కుమార్.

by admin
0 views

You may also like