శ్రీకనకమలక్ష్మీఅమ్మవారి దేవస్దానంలో శ్రావణలక్ష్మీపూజలతో భక్తులు బారులు తీసారు.

by admin
0 views

You may also like