శ్రావణమాసం శ్రీకనకమహలక్ష్మీకి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు.

by admin
1 views

You may also like