శరన్నవరాత్రి తోలిరోజు అదిలక్ష్మీ అవతారంలో శ్రీకనకమహలక్ష్మీఅమ్మవారు.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment