వైభవంగా అంబికభాగ్ శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో గాలిగోపురం కలశాభిషేకం,ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్ట.

by admin
4 views

You may also like