న భూతో న భవిష్యత్ గా విశ్వశాంతి సుదర్శన నృసింహ యాగం.

by admin
0 views

You may also like