ధాన్యలక్ష్మీ అలంకారంలో శ్రీకనకమహాలక్ష్మీ అమ్మవారు.. లడ్డూలతో అభిషేకం.

by admin
0 views

You may also like