ధాన్యలక్ష్మీ అవతారంలో శ్రీకనకమహలక్ష్మీ అమ్మవారు.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment