జగన్నాధస్వామి వారి అన్నప్రసాదవితరణ కార్యక్రమంలో భక్తులు ఆశేషంగా పాల్గోన్నారు.

by admin
0 views

You may also like