చూసిన వారి కన్నుల పండుగా శుభద్ర,బాలరామ సహిత జగన్నాదుని రధ యాత్రను ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వాహించారు.

by admin
1 views

You may also like