కె.కోటపాడులో విరబ్రహ్మంద్రస్వామి విగ్రహప్రతిష్ట.

by admin
3 views

You may also like