గిల్స్ మాస్క్‌ను అవిష్కరించిన వి.జె.ఎఫ్ అధ్యక్షుడు గంట్లశ్రీనుబాబు.

589
Leave a Reply