శ్రీకనకమహాలక్ష్మీ అమ్మవారి తొలిపూజలో పాల్గోన్న శ్రీపీఠం పీఠాధిపతి

594
Leave a Reply