వెంకన్న ఆస్థుల లెక్క తర్వాత చూద్దాం. ముందు విభజన లెక్కలు తేల్చన్ది.

627
Leave a Reply