చేతి వేళ్లతో అబ్రాక దబ్రా… జాతీయ స్దాయి విజేతలు వామ అబకస్ పిడుగులు.

609
Leave a Reply