మద్దిలపాలెం జంక్షన్‌లో బంద్‌ను నిర్వహిస్తున్న సి.పి.ఐ కార్య్కర్తలను అరెస్టు చెసిన పోలిసులు.

559
Leave a Reply