సి.య0.నిజాయితి పరుడైతే సి.య0.పదవికి రాజీనామా చేసి తన నిజాయితి నిరూపి0చుకొవాలి: వైసిపి బోత్స

676
Leave a Reply