శ్రీదుర్గలమ్మా అమ్మవారి దేవస్ధానంలో ట్రాస్టిల ప్రమాణస్వీకరం చేయించిన వాసుపల్లి గణేష్‌కుమార్.

572
Leave a Reply