విజేఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో జి.వి.యం.సి కమిషనర్ హరినారాయణ్.

569
Leave a Reply